Tandsundheden blandt Grønlandske småbørn alarmerende

22. april 2009  
Arkiveret i Nyheder

Tandsundheden blandt Grønlandske børn og unge er så dårlig, at småbørn helt ned til et års alderen får trukket mælketænderne ud.

“Vi må ofte fjerne dårlige mælketænder på grund af fremskreden caries hos småbørn”, udtaler tandlæge Jørgen Ramstedt Jensen i Tasiilaq.

“Hvis man ikke passer på sine tænder, kan man få betændelse, og det går ikke kun ud over tænderne men også resten af kroppen bliver ramt”, udtaler klinikassistent Johanne Hansen til KNR.

For et par år siden blev den regelmæssige tandskylning med fluor stoppet i Tasiilaq, og børn og unge har ikke fået regelmæssige tandeftersyn eller undervisning i tandbørstning.
Tasiilaq satser nu på, at kunne tilbyde alle skolebørn regelmæssige tandeftersyn og undervisning i tandbørstning. Og genindfører nu de regelmæssige fluor-skylninger hos børn.

Landsdækkende cariesstrategi
Det Grønlandske hjemmestyre iværksatte ellers i 2006 en landsomfattende strategiplan mod caries kaldet Cariesstrategi Grønland 2008 – 2012, som en del af Folkesundhedsprogrammet Inuuneritta. Strategiplanen sigtede blandt andet efter at intensivere indsatsen for forebyggelse af caries, og den skulle være obligatorisk senest den 1. januar 2008 med systematiske tandplejetilbud til befolkningen, eller i det mindste et systematisk tandplejetilbud til børn og unge, såfremt der ikke måtte være tilstrækkelig kapacitet eller økonomi til hele befolkningen.

Den Nationale Tandbørstedag
Som en direkte årsag af den dårlige tandsundhed hos den grønlandske befolkning, indførte Det Grønlandske Hjemmestyre den 18. april 2007, som det første land i verden, en national tandbørstedag. Den Nationale Tandbørstedag i Grønland er 18. april.

Den Nationale Tandbørstedag

Grønlands Nationale Tandbørstedag, 18. april - Foto: Kavalkadehæfte om National tandbørstedag

Skriv en kommentar

Omsorgstandplejen

15. april 2009  
Arkiveret i Omsorgstandpleje, Vejviser

Omsorgstandplejen er en kommunal ordning, hvor kommunerne er forpligtigede ved lov at tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje til voksne personer, der på grund af deres helbred kun vanskeligt kan gøre brug af de almindelige etablerede tandplejetilbud. Kommunerne kan opkræve et gebyr for ordningen, og i 2009 er dette gebyr omkring 400 kroner årligt, alt efter hvilken sats den enkelte kommune har valgt at benytte.

Berettigelse til omsorgstandpleje
Omsorgstandplejen er for personer over 18 år, som på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap vil have svært ved at benytte det etablerede tandplejesystem.

Den primære målgruppe for omsorgstandplejen er oprindeligt defineret som personer, der enten bor på plejehjem, eller i eget hjem/ældrebolig eller lignende med mange hjælpeforanstaltninger, hvis selvhjulpne kapacitet og egenomsorg er så begrænset, at de har behov for hjælp i almindelige daglige funktioner eller egentlig pleje, og reelt kan sidestilles med plejehjemsbeboere.

I dag består målgruppen også af de udviklingshæmmede og sindslidende patienter, hos hvem der ikke er særlige odontologiske problemer, der kræver tandlægefaglig specialbehandling i specialtandplejen, men hvor personen ikke i tilstrækkeligt omfang på eget initiativ er i stand til at benytte de eksisterende tandplejetilbud hos praktiserende tandlæge.

Det er altså ikke tanken, at en bredere kreds af svagelige ældre eller handicappede, der ellers kan behandles på almindelige handicapvenligt indrettede tandklinikker, skal være omfattet af omsorgstandplejetilbudet. Omsorgstandplejen er heller ikke rettet mod personer, som principielt kan benytte de eksisterende tandplejetilbud, men som af sociale eller andre grunde har fravalgt dette. Størstedelen af omsorgstandplejens personkreds bor allerede i ældrebolig / plejehjem og modtager alderspension.

Omfanget af tandplejetilbuddet
Omsorgstandpleje omfatter både forebyggelse, undersøgelse, tilrettelæggelse og behandling.

Det forebyggende omfatter alle aktiviteter, der tager sigte på at forhindre sygdomssymptomer og -tilstande i tænder, mund og kæber i at opstå, herunder oplysningsvirksomhed til såvel patient som omsorgspersonale om betydningen af en sund, funktionsdygtig tand-, mund- og kæberegion.

Undersøgelser af tand-, mund- og kæberegionen foretages med intervaller tilrettelagt på grundlag af faglig betragtning.

Nødvendige behandlinger omfatter behandling af symptomer, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tænder, mund og kæber, herunder de nødvendige tandprotetiske behandlinger.

Sådan får du omsorgstandpleje
Du skal visiteres til omsorgstandpleje. Hvis du bor på plejehjem, foregår det via personalet. Hvis du bor i dit eget hjem, henvender du dig til hjemmeplejen eller dit lokalcenter.

Valgmuligheder indenfor omsorgstandplejen
Kommunerne kan tilbyde omsorgstandpleje både ved offentlige klinikker og i privat tandlægepraksis / klinisk tandteknikerpraksis. Og brugeren kan selv vælge mellem tandplejetilbud ved en kommunal klinik eller om det skal være i privat regi, uanset om kommunen som udgangspunkt tilbyder pleje på en offentlig klinik. Ønsker man som berettiget til ordningen ikke at modtage dette tilbud, bevarer man retten til tilskud til tandpleje efter de gældende regler.

Brugerne af omsorgstandplejeordningen har således tre valgmuligheder, nemlig at modtage omsorgstandpleje ved a) offentlig klinik, b) i privat praksis eller c) at fravælge et tilbud om omsorgstandpleje, hvorved retten til det almindelige tandplejetilbud hos praktiserende tandlæge bevares.

Det bemærkes dog at man ikke kan bruge omsorgstandplejen i andre kommuner end tilhørskommunen.

Økonomi
Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune beslutter om omsorgstandplejen skal være vederlagsfri for modtagerne, eller om der skal afkræves betaling for ordningen. Brugernes egenbetaling i omsorgstandplejen er dog reguleret ved lov, og var i 2006 på maksimalt 400 kr. årligt.

Påbegyndelse af særligt kostbare behandlinger kan dog først ske, når kommunen har godkendt iværksættelsen af det af tandlægen eller den kliniske tandtekniker afgivne tilbud. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte, hvilke ydelser der skal være omfattet af kommunens forhåndsgodkendelse.

Omsorgstandplejen i din kommune
Oplysninger om, hvordan tilbudet om tandpleje er i din kommune, kan til enhver tid findes på kommunens hjemmmeside. Den nemmeste vej til din kommunes hjemmeside er via regions hjemmesiderne, som der findes en oversigt over på www.regioner.dk

Skriv en kommentar

Ældre benytter sig ikke af omsorgstandplejen

15. april 2009  
Arkiveret i Nyheder

Imens ældre borgere i nogle af landets kommuner ikke får tilbud om den lovpligtige omsorgstandpleje, beklager andre kommuner sig over manglende tilslutning til ordningen.

I stedet for at bruge tiden på transport og ventetid hos tandlægen, kan ældre og handicappede i mange tilfælde modtage både undersøgelser, forebyggele af skader og behandling af tænder og gebis siddende hjemme i deres egen lænestol, hvis de gør brug af tilbuddet om omsorgstandpleje.

Omsorgstandplejen
For omkring 400 kr. om året kan borgere, som er berettigede til tilbuddet, modtage forebyggende og behandlende tandpleje i trygge omgivelser hjemme hos dem selv. Omsorgstandplejen er et tilbud til alle borgere, hvis selvhjulpne kapacitet er så begrænset, at de reelt kan sidestilles med plejehjemsbeboere, og som derved har det svært ved at komme til en tandlæge. Og i følge tandlæge Birgit Krabsen fra Aalborg Kommunes tandpleje, måtte ordningen om tandpleje i hjemmet også være en god hjælp til personalet i ældrecentrene i landets kommuner, som kunne undgå at bruge tid og kræfter på at følge beboerne til private tandlæger for at få den nødvendige tandpleje.

Det er dog ikke tanken, at en bredere kreds af svagelige ældre eller handicappede, der kan behandles på almindelige handicapvenligt indrettede tandklinikker, skal være omfattet af omsorgstandplejetilbudet. Størstedelen af omsorgstandplejens personkreds bor allerede i ældrebolig / plejehjem og modtager også alderspension.

Den oprindeligt definerede målgruppe for omsorgstandplejen, var defineret som personer, der bor på plejehjem samt personer, der bor i eget hjem / ældrebolig eller lignende med mange hjælpeforanstaltninger, og hvis egenomsorg er så begrænset, at de reelt kan ligestilles med plejehjemsbeboere.

Læs mere om omsorgstandplejen

Kun halvdelen benytter sig af tilbuddet
I Aalborg er der tilsyneladende mange der ikke kender til ordningen med omsorgstandpleje. Knapt 900 borgere benytter sig af tilbuddet om omsorgstandpleje, så de kan få hjælp til at pleje deres tænder og proteser i hjemmet. Men i Aalborg kommune formoder man at omkring dobbelt så mange ældre og handicappede borgere er berettigede til tilbuddet om omsorgstandpleje i hjemmet, og nu vil kommunen forsøge at få plejepersonalet til at blive bedre til at informere om ordningen.

Skriv en kommentar

Skoletandpleje kan forebygge dårlig livsstil

4. april 2009  
Arkiveret i Nyheder

”Børn med mange tandproblemer har ofte også andre sundhedsproblemer. Derfor skal skoletandplejen gøres til en central medspiller i kampen mod ulighed i sundhed.”

I et nyt sundhedsoplæg fra den konservative social- og sundhedsordfører Vivi Kier, lægger de konservative nu op til at skoletandplejen skal være mere aktiv i kampen mod det de kalder for ulighed i sundhed.

Børnetandplejen skal være en central del af en koordineret indsats mellem skoletandplejen, den kommunale sundhedspleje og andre relevante sociale myndigheder, og på den måde forsøge at forebygge mange livsstilssygdomme på et tidligt tidspunkt i børnenes liv.

I følge det konservative sundhedsoplæg skal skoletandplejen i fremtiden være med til at forebygge livsstilssygdomme som fedme og rygning. Blandt andet argumenterer de konservatives social- og sundhedsordfører Vivi Kier med at de kommunale tandlæger er de sundhedspersoner, som regelmæssigt er i kontakt med børnene og deres forældre, indtil børnene bliver myndige.

“Skoletandplejen kan sætte fokus på en række tendenser, bl.a. uheldige kostvaner, dårlig tandhygiejne og begyndende overvægt allerede fra børnehavealderen, derfor har vi brug for deres hjælp.”

De konservative ønsker i oplægget at gøre ordningen landsdækkende og udvides til også at omfatte tandpleje op i voksenalderen.

Læs hele udspillet her: Et sundt liv – også for de svageste

1 kommentar til artiklen