Omsorgstandplejen

15. april 2009  (Omsorgstandpleje, Vejviser)  

Send til en ven     Send til Facebook Send til Facebook

Udskriv Udskriv Del med venner

Omsorgstandplejen er en kommunal ordning, hvor kommunerne er forpligtigede ved lov at tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje til voksne personer, der på grund af deres helbred kun vanskeligt kan gøre brug af de almindelige etablerede tandplejetilbud. Kommunerne kan opkræve et gebyr for ordningen, og i 2009 er dette gebyr omkring 400 kroner årligt, alt efter hvilken sats den enkelte kommune har valgt at benytte.

Berettigelse til omsorgstandpleje
Omsorgstandplejen er for personer over 18 år, som på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap vil have svært ved at benytte det etablerede tandplejesystem.

Den primære målgruppe for omsorgstandplejen er oprindeligt defineret som personer, der enten bor på plejehjem, eller i eget hjem/ældrebolig eller lignende med mange hjælpeforanstaltninger, hvis selvhjulpne kapacitet og egenomsorg er så begrænset, at de har behov for hjælp i almindelige daglige funktioner eller egentlig pleje, og reelt kan sidestilles med plejehjemsbeboere.

I dag består målgruppen også af de udviklingshæmmede og sindslidende patienter, hos hvem der ikke er særlige odontologiske problemer, der kræver tandlægefaglig specialbehandling i specialtandplejen, men hvor personen ikke i tilstrækkeligt omfang på eget initiativ er i stand til at benytte de eksisterende tandplejetilbud hos praktiserende tandlæge.

Det er altså ikke tanken, at en bredere kreds af svagelige ældre eller handicappede, der ellers kan behandles på almindelige handicapvenligt indrettede tandklinikker, skal være omfattet af omsorgstandplejetilbudet. Omsorgstandplejen er heller ikke rettet mod personer, som principielt kan benytte de eksisterende tandplejetilbud, men som af sociale eller andre grunde har fravalgt dette. Størstedelen af omsorgstandplejens personkreds bor allerede i ældrebolig / plejehjem og modtager alderspension.

Omfanget af tandplejetilbuddet
Omsorgstandpleje omfatter både forebyggelse, undersøgelse, tilrettelæggelse og behandling.

Det forebyggende omfatter alle aktiviteter, der tager sigte på at forhindre sygdomssymptomer og -tilstande i tænder, mund og kæber i at opstå, herunder oplysningsvirksomhed til såvel patient som omsorgspersonale om betydningen af en sund, funktionsdygtig tand-, mund- og kæberegion.

Undersøgelser af tand-, mund- og kæberegionen foretages med intervaller tilrettelagt på grundlag af faglig betragtning.

Nødvendige behandlinger omfatter behandling af symptomer, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tænder, mund og kæber, herunder de nødvendige tandprotetiske behandlinger.

Sådan får du omsorgstandpleje
Du skal visiteres til omsorgstandpleje. Hvis du bor på plejehjem, foregår det via personalet. Hvis du bor i dit eget hjem, henvender du dig til hjemmeplejen eller dit lokalcenter.

Valgmuligheder indenfor omsorgstandplejen
Kommunerne kan tilbyde omsorgstandpleje både ved offentlige klinikker og i privat tandlægepraksis / klinisk tandteknikerpraksis. Og brugeren kan selv vælge mellem tandplejetilbud ved en kommunal klinik eller om det skal være i privat regi, uanset om kommunen som udgangspunkt tilbyder pleje på en offentlig klinik. Ønsker man som berettiget til ordningen ikke at modtage dette tilbud, bevarer man retten til tilskud til tandpleje efter de gældende regler.

Brugerne af omsorgstandplejeordningen har således tre valgmuligheder, nemlig at modtage omsorgstandpleje ved a) offentlig klinik, b) i privat praksis eller c) at fravælge et tilbud om omsorgstandpleje, hvorved retten til det almindelige tandplejetilbud hos praktiserende tandlæge bevares.

Det bemærkes dog at man ikke kan bruge omsorgstandplejen i andre kommuner end tilhørskommunen.

Økonomi
Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune beslutter om omsorgstandplejen skal være vederlagsfri for modtagerne, eller om der skal afkræves betaling for ordningen. Brugernes egenbetaling i omsorgstandplejen er dog reguleret ved lov, og var i 2006 på maksimalt 400 kr. årligt.

Påbegyndelse af særligt kostbare behandlinger kan dog først ske, når kommunen har godkendt iværksættelsen af det af tandlægen eller den kliniske tandtekniker afgivne tilbud. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte, hvilke ydelser der skal være omfattet af kommunens forhåndsgodkendelse.

Omsorgstandplejen i din kommune
Oplysninger om, hvordan tilbudet om tandpleje er i din kommune, kan til enhver tid findes på kommunens hjemmmeside. Den nemmeste vej til din kommunes hjemmeside er via regions hjemmesiderne, som der findes en oversigt over på www.regioner.dk

Sig din mening

Diskutér denne artikel med andre brugere.
(Hvis du ønsker at tilknytte et billede til dine indlæg. Så få dig en gravatar!)

Du skal være logget på for at deltage i debatten.